Kids show starting ‘The Glorious Fatty’

https://youtu.be/LDoJf9HuEmQ